Cíle a předmět činnosti

Asociace evropských distributorů léčiv (AEDL) byla založena ve 2. polovině roku 2012, sdružuje a reprezentuje zájmy distributorů léčiv.

Mezi hlavní cíle patří:

  • informovat členy, partnery, odbornou i laickou veřejnost o přínosech paralelní distribuce léčiv fungující na principu volného obchodu v rámci Evropské unie a též informovat o rizicích spojených se snahami tomuto volnému obchodu bránit;
  • předkládat návrhy a jednat se státními orgány, orgány místní správy a samosprávy, a s dalšími třetími osobami tak, aby byly dodrženy základní principy fungování Evropské unie a zajištěna práva občanů tohoto společenství v oblasti volného obchodu;
  • hájit a prosazovat zájmy svých členů a partnerů jako paralelních distributorů;
  • hájit a prosazovat oprávněné zájmy svých členů a partnerů ve sporech s orgány státní správy a vystupovat při tom svým jménem a na svůj účet;
  • kooperace s mezinárodními organizacemi, s mezinárodními orgány státní správy a s partnery zájmového sdružení;
  • vstupovat do mezinárodních organizací souvisejících s mezinárodním farmaceutickým obchodem nebo spolupracovat se subjekty tohoto typu v zahraničí;
  • za výše uvedeným účelem zakládat nebo se majetkově účastnit na obchodních společnostech, nadacích, sdruženích a jiných právnických osobách.